(Voormalige) Parochie LIESBOS
Algemene gegevens
Kerk Liesbos
Kerkgebouw Pastoor van Ars, Liesbos.
(Voormalige) Parochie Pastoor van Ars
Liesboslaan 293   4838 EV Breda
Meldnummer voor uitvaarten, verzoeken om ziekenzalving e.d is: 06-14 96 21 11
Informatie over de diensten vindt U in het parochieblad en in "De Wegwijzer".

Redactie Parochieblad:
Rina van de Vijver 076-5012028
Martijn Quicken 076-5012405.
Klik hier voor de site van de Nazarethparochie in Breda West.

Hieronder vindt U een oude kaart van Liesbos met daar in getekend de grenzen van de voormalige parochie, zoals die bij de oprichting zijn beschreven door de toenmalige Bisschop van Breda Mgr P Hopmans.
Parochiegrenzen Liesbos.


GRENSBESCHRIJVING PAROCHIE LIESBOS van 1 december 1928.
In onze bezorgdheid voor het heil der ons toevertrouwde zielen hebben wij besloten te Liesbosch, onder de gemeente Princenhage, een nieuwe zelfstandige parochie op te richten en daartoe een gedeelte af te scheiden der parochiŽn van den H.Martinus te Princenhage en van den H. Lambertus te Etten, alsook een klein gedeelte van de parochiŽn van de H. Maria Hemelvaart te Beek en van den H. Petrus te Leur. Opdat derhalve voor de toekomst volledig voorzien zij in de geestelijke behoeften van het af te scheiden grondgebied, zoo richten wij, na de belangstellenden te hebben gehoord en met toestemming van ons Kapittel bij dezen te Liesbosch een nieuwe zelfstandige parochie op met eigen kerk en eigen dienstdoenden geestelijke die het genot zal hebben van alle rechten en gunsten, welke er aan verbonden zijn en ooit verbonden zullen worden. De kerk zal toegewijd zijn aan den H. Johannes Maria Baptist Vianney. De benoeming en aanstelling van den Pastoor en van alle verdere dienstdoende geestelijken blijft uitsluitend aan ons en onze wettige opvolgers voorbehouden.
Het gebied der nieuwe parochie wordt bepaald door de volgende grenzen.
Beginnende ter plaatse, waar het waterloopje "de Oude Turfvaart" den grooten Rijksweg Breda - Roosendaal kruist, volgt de grenslijn der parochie van Liesbosch zuidwaarts dezen waterloop door de Hilschestraat tot waar het waterloopje Blankers zich stort in de voornoemde "Oude Turfvaart". Het waterloopje Blankers nu volgen In zuidoostelijke richting tot aan de gemeentegrens Etten-Leur en Rijsbergen. Deze gemeentegrens verder volgen in noordoostelijke richting tot aan de grensscheiding met de gemeente Princenhage vervolgens in noordoostelijke richting gaan over de gemeentegrens Princenhage - Rijsbergen, tot waar deze zich ombuigt in zuidoostelijke richting tot het zogenaamde "Bijloopje". Verder den "Bijloop" volgen tot aan het punt dat gelegen is ten zuiden van de "Lange Dreef" van Lindenburg. Van dit punt van den Bijloop volgt de grenslijn een sloot en vervolgens de voornoemde Dreef ten westen van Lindenburg, steekt bij Lindenburg den Vuchtschootsen Steenweg over en volgt dan het zandwegje ten oosten van de Hofstede van het Roomsch Katholiek Weeshuis te Breda tot aan den grooten Rijksweg, volgt verder dezen Rijksweg in oostelijke richting, gaat daarna ten oosten van de huisjes van het "Gemeentelijk Armbestuur van Princenhage in noordelijke richting langs den Koolweg, volgt dan den Bagbenschenstraat tot aan de Hofstede van "van Gurp" (vroeger Takx) en richt zich vervolgens langs de sloot noord-westwaarts naar het punt waar de Torendreef en de Leursche Baan samenkomen. Vanaf dit punt de Oude Bredasche Baan volgen in oostelijke richting tot aan den weg van Vont, verder over dezen weg in noordwestelijke richting tot aan de spoorlijn van het zoogenaamde "Heike". Verder dezen spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan de grenslijn van de gemeenten Etten-Leur en Princenhage, van deze grenslijn verder den spoorlijn volgen in zuidwestelijke richting tot aan het punt waar deze lijn het zoogenaamde Pleinstraatje kruist. Dit Pleinstraatje in zuidelijke richting volgen, tot waar dit straatje den Leurschen Bremberg kruist.Vanaf dit kruispunt een rechte denkbeeldige lijn volgen in westelijke richting tot het zogenaamde "Brandsche Vaartje". Dit vaartje in zuidelijke richting volgen tot aan den Grooten Rijksweg en verder weer de Rijksweg in westelijke richting tot aan den Vaartkant, waar de Oude Turfvaart den Rijksweg kruist, het punt van uitgang.
Bij waterlopen, wegen en straten wordt de grens geacht te loopen over het middenpunt, tenzij anders is aangeduid.
Het grondgebied, gelegen binnen de omschreven grenslijn, wordt met al zijn bewoners afgescheiden van de parochiŽn van Princenhage, Etten, Beek en Leur en kerkelijk onderhoorig gesteld aan de parochie van Liesbos, waartoe het krachtens dit besluit voortaan zal behooren. Derhalve is het onze wil en verordening, dat de bewoners van het hiervoor omschreven grondgebied zich tot den Pastoor der parochie van Liesbosch zullen wenden voor het ontvangen der H. Sacramenten en andere pastoreele bedieningen en hem voor hun wettigen Herder zullen erkennen, eerbiedigen en in alles volgens plicht aan hem zullen gehoorzamen, gelijk wij wederkeerig de bovengenoemde gelovigen nadrukkelijk aanbevelen aan de zorg van den Pastoor der Parochie van Liesbosch, die wete, dat hij eenmaal aan den Oppersten Herder der zielen rekenschap zal moeten afleggen.
Deze, onze acte van oprichting der zelfstandige parochie van Liesbos, zal op een nader te bepalen dag afgekondigd worden in de eigen kerk en in de kerken van Princenhage, Etten, Beek en Leur en op een nader aan te duiden tijdstip in werking treden.
Gegeven te Breda, met ons zegel en onze handteekening, den 1ste December 1928.
De Bisschop van Breda
P. HOPMANS

bijgewerkt op 1 oktober 2012 © HDC.